Integracyjne Niepubliczne Przedszkole

Przedszkole – D.G. – Strzemieszyce Małe ul. Kazdębie 2a

Koncepcja pracy przedszkola

 

KONCEPCJA   PRACY   INTEGRACYJNEGO  NIEPUBLICZNEGO

PRZEDSZKOLA ,,TĘCZOWA KRAINA”

 

 

 

 

Koncepcja  Pracy Przedszkola jest zgodna ze Statutem  Przedszkola ,,Tęczowa Kraina”

 

 

 

ŹRÓDŁA  PLANOWANIA  I  POWSTANIA  KONCEPCJI PRACY

Punktem wyjścia do opracowania były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiącej załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana na podstawie dokonywanych ewaluacji wewnętrznych.

W wyniku ewaluacji wskazane zostały mocne i słabe strony placówki oraz wnioski, na podstawie których wskazano kierunki dalszych działań.

Tworząc Koncepcję Pracy, uwzględniono również potrzeby środowiska lokalnego, możliwości przedszkola zarówno kadrowe, bazowe, Statut Przedszkola. Przy opracowaniu Koncepcji Pracy przyjęto następujący schemat postępowania:

 

WIZJA

Realistyczna, wiarygodna, atrakcyjna przyszłość

 

MISJA

Przesłanie w działaniu

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

Opis specyfiki przedszkola

 

CELE

Co chcemy osiągnąć? Kryteria sukcesu, oczekiwane efekty.

Opracowanie celów głównych i szczegółowych.

 

STRATEGIA

Jak będziemy działać?

 

EWALUACJA

Określenie zasobów (diagnoza wstępna, końcowa).

 

REALIZACJA

Opracowanie harmonogramu działań

Monitoring na każdym etapie

 

O NASZYM PRZEDSZKOLU

 

Przedszkole ,,Tęczowa Kraina” jest placówką niepubliczną.

Istnieje od 01.09.2013r.

Budynek w którym zlokalizowane jest  przedszkole jest bezpieczne i spełnia wszystkie obowiązujące normy.

Posiada sale dobrze wyposażone do zajęć dydaktyczno-zabawowych, kącik logopedyczny i terapeutyczny, sala SI.

Obok budynku znajduje się plac zabaw  wyposażony zgodnie z wymogami i przepisami oraz  certyfikatami.

Przedszkole  nasze  propaguje  ideę  integracji oraz maksymalnej indywidualizacji stosowanych oddziaływań zarówno edukacyjnych jak i terapeutycznych.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat, to dzieci zdrowe oraz z dysfunkcjami rozwojowymi z uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych.

Pomagamy dzieciom z zaburzeniami zmysłów, mowy, rozwoju psychofizycznego,

z dysfunkcjami narządu ruchu, rozwoju oraz chorobami przewlekłymi z całościowym zaburzeniem.

 

Nasze mocne strony:

 • małe grupy
 • akceptacja wszystkich dzieci
 • dodatkowa opieka nauczycieli
 • wykwalifikowana kadra
 • bogata oferta zajęć dodatkowych
 • doposażony plac zabaw
 • rodzinna atmosfera
 • sprzęt specjalistyczny do zajęć terapeutycznych
 • kolorowe, przyjazne sale
 • własna kuchnia
 • zdrowe, smaczne posiłki
 • aktywnie włączamy się w różne programy
 • indywidualizacja pracy z dzieckiem
 • zaangażowanie w akcje charytatywne
 • prezentacja umiejętności i talentów dzieci na zewnątrz

 

WIZJA PRZEDSZKOLA:

Jesteśmy po to aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci zdrowych jak i tych  z zaburzeniami zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami wrodzonymi. Chcemy wyrównać i kompensować braki i opóźnienia w rozwoju.

Uczyć, aby wiedzieć działać i być, umożliwiać zdobywanie doświadczeń, które mają pomóc w ukształtowaniu postaw, wzbogacić osobowość, przygotować do bycia i pełnienia ,,ról’’

Skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych.

 

Promujemy dbanie o zdrowie, bezpieczeństwo  i zachowania przyjazne przyrodzie, budujemy poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwijamy kompetencje społeczne, a także uczymy odróżniania dobra od zła.

Pełnimy również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców.

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

Naszym celem  jest osiągnięcie przez naszych wychowanków  stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

 

Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

 

 1. Metody czynne:
 • metoda samodzielnych doświadczeń,
 • metoda kierowania własną działalnością dziecka,
 • metoda zadań stawianych dziecku,
 • metoda ćwiczeń utrwalających.
 1. Metody oglądowe:
 • obserwacja i pokaz,
 • osobisty przykład nauczyciela,
 • udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.
 1. Metody słowne:
 • rozmowy,
 • opowiadania,
 • zagadki,
 • objaśnienia i instrukcje,
 • sposoby społecznego porozumiewania się,
 • metody żywego słowa.
 1. Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o programy i metody wspomagające rozwój dzieci:
 • elementy twórczych metod aktywności ruchowej: Orffa, Labana, Kniessów,
 • elementy Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • metody aktywizujące,
 • aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss,
 • wczesne wspomaganie rozwoju:
 • terapia pedagogiczna
 • terapia logopedyczna
 • terapia psychologiczna
 • terapia SI
 • fizjoterapia
 • dogoterapia

 

MISJA

 

Każdy jest tak samo ważny i potrzebny dla innych

 

W naszym przedszkolu:

 • Zapewniamy dzieciom opiekę i bezpieczeństwo
 • Traktujemy każde dziecko indywidualnie
 • Tworzymy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka, na miarę jego możliwości.
 • Uczymy wrażliwości na potrzeby innych
 • Wdrażamy do zachowań  społecznych i akceptowanych
 • Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami
 • Rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem
 • Zapewniamy potrzebę ruchu i zabawy
 • Wspomagamy rodziny w wychowaniu dzieci
 • Analizujemy i oceniamy efekty swojej pracy

 

MODEL ABSOLWENTA

 

 • Kreatywny
 • Buduje pozytywny obraz samego siebie
 • Ciekawy świata
 • Samodzielny
 • Empatyczny
 • Dostrzega i szanuje potrzeby innych, odmienne postawy, upodobania
 • Akceptuje odrębność innych
 • Zna swoje prawa i obowiązki
 • Uczy się dostrzegać swoje mocne strony i potrafi je wykorzystać
 • Potrafi odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązując problemy i radząc sobie z porażkami
 • Uczy się dostrzegać potrzeby innych.
 • Jest otwarty, twórczy, komunikatywny, przygotowany do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji.
 • Osiąga  gotowość szkolną na wymaganym poziomie.
 • Zna siebie i swoje możliwości
 • Nie boi się nowych wyzwań
 • Potrafi dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami i sukcesami
 • Potrafi poprosić o pomoc
 • Absolwenci naszego przedszkola to dzieci mające podstawy znajomości języka angielskiego

 

WSPÓŁDZIAŁANIE ZE ŚRODOWISKIEM I RODZICAMI

Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Rodzice są partnerami w tworzeniu klimatu przedszkolnego, współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Włączają się w akcje o różnych charakterze.

Otrzymują rzetelną i obiektywną informację na temat postępów i niepowodzeń dziecka. Uzyskują pomoc specjalistów.

Rodzice mają możliwość obserwowania rozwoju swoich dzieci.

Placówka zapewnia częste kontakty między przedszkolem a domem. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola. Przedszkole włącza się także w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości.

Współpracujemy z :

 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Dąbrowie Górniczej
 • Świetlicą Środowiskową w Strzemieszycach Małych
 • Komendą Powiatową Policji w Dąbrowie Górniczej
 • Komendą Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej
 • Miejską Bibliotekę Pedagogiczną w Dąbrowie Górniczej Filia Strzemieszyce Małe
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Strzemieszycach Małych
 • Muzeum Sztygarka w Dąbrowie Górniczej
 • Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej
 • Szkołą Języka Angielskiego

 

KADRA  PEDAGOGICZNA

Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne w zakresie terapeutycznym, oligofrenopedagogicznym, logopedycznym, w zakresie rytmiki i gimnastyki korekcyjnej, fizjoterapii z elementami SI.

Przedszkole prowadzi szereg zajęć dodatkowych również z wykwalifikowaną kadrą.

Kadra tworzy życzliwą atmosferę współdziałania, a także systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci.

A ponadto:

 • Otacza dzieci opieką i zapewnia im bezpieczeństwo
 • Tworzy i realizuje programy dostosowane do potrzeb grupy/dziecka
 • Aktywnie realizuje zadania przedszkola określone w dokumentach
 • Kadra jest aktywna i twórcza.
 • Doskonali swoja wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach.
 • Podnosi kwalifikacje zawodowe
 • Dzieli się wiedzą i doświadczeniami innymi nauczycielami
 • Prowadzi obserwacje  pedagogiczne

 Współpracuje z rodzicami w różnych formach poprzez:

 • zebrania ogólne
 • warsztaty dla rodziców
 • rozmowy indywidualne
 • zajęcia otwarte
 • uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców
 • kącik dla rodziców, tablice informacyjne
 • galerie prac dziecięcych
 • strona internetowa i portal społecznościowy

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę.

Placówka ma swoje  logo oraz kalendarz imprez i wydarzeń:

 • Pasowanie na przedszkolaka
 • Dzień chłopaka
 • Dzień kobiet
 • Sprzątanie świata
 • Mikołajki
 • Przedszkolna Wigilia
 • Bal  karnawałowy
 • Dzień babci i dziadka
 • Przedszkolne Wielkanocne śniadanie
 • Święto rodzinny - dzień Mamy i Taty
 • Festyn rodzinny połączony z Dniem Dziecka
 • Święto pieczonego Ziemniaka
 • Kolorowe miesiące

 

PRIORYTETY NA LATA 2016/2021

 

Udoskonalenie i ciągła aktualizacja systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Twórczy przedszkola

Promocja zdrowia i świadomości ekologicznej

Ekspresja muzyczna i edukacja regionalna w różnych formach działalności dzieci

Sprawność ruchowa warunkiem wszechstronnego rozwoju dziecka

Budowanie skutecznego systemu współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

 

PROMOCJA PRZEDSZKOLA

Promocja przedszkola jest w dzisiejszej rzeczywistości niezbędnym elementem zarządzania placówką, a jej jakość zależy zarówno od dyrektora, jak i od pozostałych pracowników. 

Działania promocyjne obejmują:

 • Prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola,
 • Dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym,
 • Popularyzowanie działań przedszkola,
 • 0rganizacja uroczystości,
 • Prowadzenie strony internetowej przedszkola,
 • Zabieganie o notatki prasowe dotyczące istotnych wydarzeń z życia przedszkola,
 • Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,
 • Upowszechnianie informacji o przedszkolu (folder, gadżety z nadrukiem, logo przedszkola, itp.).

W ZAKRESIE BAZY:

 Planowane działania

 • doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne
 • sukcesywne doposażenie ogrodu przedszkolnego w sprzęt rekreacyjny,
 • założenie monitoringu wewnętrznego przedszkola


 W ZAKRESIE POTRZEB DZIECI I RODZICÓW:

 • organizowanie cyklicznych spotkań dla rodziców ze specjalistami
 • rodzice współdecydują o sprawach dotyczących działalności przedszkola,
 • rodzice uczestniczą w pracach na rzecz przedszkola,
 • rodzice podejmują działania w kierunku pozyskania sponsorów,
 • rodzice są na bieżąco informowani o sukcesach i porażkach swoich dzieci,
 • uczestniczą w procesie ujednolicenia systemów wychowawczych w środowisku przedszkolnym i rodzinnym,
 • otrzymują sugestie dotyczące konsultacji ze specjalistami
 • gromadzone są i analizowane opinie, sugestie i oczekiwania rodziców;
 • stwarzane są okazje do bezpośredniego udziału w życiu przedszkola- spotkania, uroczystości, zajęcia otwarte, spotkania z ze specjalistami
 • wspieranie rodziców w funkcji wychowawczej poprzez pedagogizację

 

W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI:

 • wspomaganie i inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • i zdobywania dodatkowych umiejętności,
 • zobowiązanie nauczycieli do promowania swoich osiągnięć przez publikacje,
 • doskonalenie umiejętności nauczycieli związanych z wykorzystywaniem  w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej,

 

W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM I PROMOCJI PRZEDSZKOLA:

 • współpraca z innymi przedszkolami o podobnym profilu,
 • promowanie w środowisku lokalnym osiągnięć w pracy z dziećmi ,
 • organizacja i rozszerzanie udziału w konkursach ogólnopolskich i kampaniach społecznych,

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Akceptuję