Niepubliczne Przedszkole

Przedszkole – D.G. – Strzemieszyce Małe ul. Kazdębie 2a

Terapia, Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Wczesne wspomaganie

Od września 2013 roku na terenie przedszkola działa zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Celem pracy zespołu jest pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. W skład zespołu wchodzą: oligofrenopedagog, dogoterapeuta, logopeda, fizjoterapeuta -rehabilitant. Zapraszamy rodziców dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością (w szczególności z autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa) do korzystania z usług naszego zespołu.

Wczesne wspomaganie rozwoju jest szansą dla Twojego dziecka na:
• lepszy rozwój psychoruchowy, społeczny i emocjonalny
• polepszenie stanu zdrowia
• lepsze funkcjonowanie w bliższym i dalszym otoczeniu
• minimalizowanie skutków niepełnosprawności

Każde dziecko rozwija się w swoim tempie, każde ma swój czas…
Jeśli jednak COKOLWIEK Cię niepokoi, COKOLWIEK wzbudza Twój lęk, COKOLWIEK
budzi niepewność – zwróć się z tym do specjalistów.

Nikt nie zdziwi się
Twojej trosce – to czas aby udać się do lekarza pediatry, do psychologa. Być może
wtedy ktoś Ci powie o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.
Co to jest? Czy moje dziecko jest inne? Czy jest gorsze? Czy potrzebuje tego?
Dlaczego ma być wspomagane w jakiś sposób?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością, od chwili jej wykrycia do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, także – pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania.

Istota wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:

Wspomaganie rozwoju dzieci powinno być podjęte jak najwcześniej. Jego istotą jest dostarczanie fachowej, wszechstronnej i systematycznej pomocy medycznej, psychologicznej i pedagogicznej. Pomoc udzielana we wczesnym dzieciństwie pozwala nie tylko skutecznie kompensować występujące u dziecka dysfunkcje i deficyty, ale także zapobiega pojawianiu się zaburzeń rozwoju o charakterze wtórnym. Wczesna pomoc musi mieć charakter kompleksowy, tzn. być udzielana zarówno niepełnosprawnemu dziecku, jak i członkom jego rodziny. Problemy rodziców i innych domowników należy traktować jako tak samo ważne, jak zaburzenia w rozwoju dziecka. Wczesna pomoc dąży do optymalizacji funkcjonowania całego układu rodzinnego.

Wczesnym wspomaganiem powinny być objęte dzieci ze wszystkimi problemami rozwojowymi, a w szczególności dzieci:

 • z uszkodzonym wzrokiem
 • z uszkodzonym słuchem
 • z niepełnosprawnością ruchowa 
 • z niepełnosprawnością umysłową 
 • z autyzmem 
 • z zaburzeniami zachowania 
 • wychowujące się w niekorzystnych warunkach środowiskowych 
 • z wolniejszym i nieharmonijnym rozwojem

Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez:

 • udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania;
 • udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;
 • pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

Priorytetowymi zadaniami zespołu jest określenie kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu terapii oraz analizowanie skuteczności form pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie. Wszelkie działania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju mają na celu podniesienie poziomu funkcjonowania dziecka oraz wspieranie rodziców w procesie opieki i wychowania.

Zajęcia prowadzone są przez zespół specjalistów posiadających przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

 • fizjotarapeuta
 • logopeda
 • oligofrenopedagog
 • dogoterapeuta

Co powinni zrobić rodzice, którzy chcą, aby ich dziecko zostało objęte wspomaganiem rozwoju:

 • Zgłosić się do poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • Wypełnić wniosek o wydanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju 
 • Zgłosić się w poradni z dzieckiem na badania w ustalonym terminie 
 • Po otrzymaniu opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju zgłosić się do najbliższej placówki prowadzącej takie wspomaganie np. poradni psychologiczno-pedagogicznej, przedszkola.

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Akceptuję